กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดงาน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมจัดงาน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมหารือในการเตรียมรูปแบบ และแนวทางจัดงาน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายในเดือนมิถุนายนนี้ (26 พ.ค. 2565) นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องใน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยที่ประชุมได้พิจารณารูปแบบและแนวทางการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ประกอบด้วย

1. การจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2565 ณ ทุ่งมะขามหย่อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกรมการข้าว กรุงเทพมหานคร

2. การจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติระดับเขต โดยได้กำหนดให้

– เขตภาคเหนือ จัดงานระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย จังหวัดเชียงราย

– เขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2565 ณ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

– เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

ในการนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ ข้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อประเทศและสังคมไทยอย่างยิ่ง โดยปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกกว่า 60 ล้านไร่ ประกอบด้วย ครัวเรือนชาวนาประมาณ 3.72 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 17 ล้านคน เป็นสินค้าส่งออกนำเงินเข้าประเทศ ประมาณปีละ 200,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ข้าวยังเป็นพืชอาหารหลักและมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทย มาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งเป็นแหล่งก่อเกิดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับข้าวและชาวนา

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 เห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ” โดยกรมการข้าว ได้จัดงานมาแล้ว จำนวน 12 ครั้ง ตั้งแต่ ปี 2553 จนถึงปี 2564

กยศ. จัดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ณ จว. พิษณุโลก – สุโขทัย

กยศ. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ภายในวันที่ 27 พ.ค. ที่ จว. พิษณุโลก และวันที่ 30 พ.ค. ที่ จว. สุโขทัย

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ พิษณุโลก สุโขทัย (26 พ.ค. 2565) – กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ และจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดสุโขทัย ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานเพื่อไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้อง ซึ่งผู้กู้ยืมที่เข้าร่วมงานจะไม่ถูกดำเนินคดี

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนผู้กู้ยืมเข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนจังหวัดพิษณุโลก ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ และจังหวัดสุโขทัย ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

โดยกองทุนได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ในการจัดงานไกล่เกลี่ยหนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้กู้ยืมเงินบางส่วนขาดรายได้และผิดนัดชำระหนี้จนนำไปสู่การฟ้องร้องดำเนินคดีหรือถูกบังคับคดีตามกฎหมาย กลุ่มเป้าหมายของกองทุน ได้แก่ ผู้กู้ยืมกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ที่ถูกบอกเลิกสัญญาและกำลังจะถูกฟ้อง และผู้กู้ยืมกลุ่มที่จะถูกบังคับคดี

หากผู้กู้ยืมเข้ากระบวนการไกล่เกลี่ย กองทุนก็จะไม่จำเป็นต้องดำเนินคดี ซึ่งจะลดภาระค่าใช้จ่ายของกองทุนและนอกจากผู้กู้ยืมที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดีแล้ว ผู้กู้ยืมจะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ รวมทั้งได้รับโอกาสในการขยายระยะเวลาผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี เพื่อให้ผู้กู้ยืมสามารถกลับเข้ามาสู่ระบบการชำระหนี้ให้เป็นปกติ และเมื่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่…) พ.ศ. …. ที่อยู่ระหว่างการขอแก้ไขมีผลบังคับใช้ กองทุนจะมีอำนาจในการปลดภาระผู้ค้ำประกัน โดยกองทุนมีหลักการว่าจะยกเลิกการค้ำประกันของผู้ค้ำประกัน เมื่อผู้กู้ยืมได้ผ่อนชำระเงินต้นมาแล้วร้อยละ 25 ของเงินต้นที่ค้างชำระอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าและดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน กยศ. Connect เพื่อรับสิทธิขอไกล่เกลี่ยฯ ได้ที่ QRcode ด้านล่างหรือทางเว็บไซต์ www.studentloan.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์บัญชีทางการ กยศ. หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2016 4888”

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป